🚚 Doprava zdarma pro objednávky nad 1 000 Kč

1.Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je společnost Senzačne sro, IČ: 51038617, se sídlem Námestie Slobody 61, 022 01 Čadca, zapsaná v obchodním rejstříku Čadca (dále jen '' prodávající '' nebo '' Senzačne sro ''), a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen '' kupující ''), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce eshopu prodávajícího.

Adresa elektronické pošty prodávajícího: info@senzacne.sk

Telefonní číslo prodávajícího: +421 911 733 833.

Operační hodiny call centra a reklamačního střediska prodávajícího: běžné pracovní dny pondělí až pátek od 09.00 -16.00 hod. mimo dní pracovního klidu a svátků.

adresa pošty

Senzačně s.r.o.

Náměstí Svobody 61

022 01 Čadca

3. Kupní smlouva Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na www.senzacne.sk. Kupující odesláním objednávky potvrzuje prodávajícímu, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami. Vzniknuvší smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá zboží, které je předmětem koupě a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí kupní cenu.

4. Bezpečnost a ochrana informací Prodávající prohlašuje, že veškeré informace a osobní údaje kupujícího budou použity pouze k uskutečnění smlouvy s kupujícím, žádné z poskytnutých informací nebo osobních údajů nebudou poskytovány třetí osobě a podobně. Všechny informace a osobní údaje, které kupující dobrovolně poskytne prodávajícímu za účelem objednávky zboží jsou shromažďovány, zpracovány a archivovány v souladu s platnými zákony České republiky, zákon č.122 / 2013 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se o jméno, příjmení, adresu, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis případně biometrický podpis. Kupující tímto dává svůj souhlas prodávajícímu ke shromáždění a zpracování osobních údajů pro účely kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího (rozesílání obchodních sdělení, telemarketing a to i prostřednictvím třetích stran) a to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním.

4A Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4.1 

Obchodní podmínky - Obrázky jsou pouze ilustrační:

Vzhledem k povaze online nákupů a možným odchylkám ve zobrazení barev a detailů mezi různými zařízeními vás chceme informovat, že obrázky produktů zobrazené na našem webu slouží pouze jako ilustrace. Skutečné produkty mohou mít drobné odlišnosti ve vzhledu oproti obrázkům na stránce.

Tato ilustrace může být ovlivněna také individuálními nastaveními obrazovky vašeho zařízení a podmínkami osvětlení při fotografování produktů.

Všechny specifikace a popisy produktů jsou poskytovány s cílem poskytnout vám co nejpřesnější informace o našich produktech. Před nákupem si proto pečlivě přečtěte popis produktu a jeho parametry. V případě otázek jsme k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

5.Ceny a placení Všechny ceny v online eshopu jsou vždy aktuální a platné. Ceny su konečné včetně DPH, případně všech dalších daní a poplatků, které musí kupující zaplatit pro získání zboží, to se netýká ceny za přepravu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změn v cenách, případně změny kurzů, nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobce. Kupní ceny se považuje považuje za uhrazenou až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto kupující se stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Prodávající předá zboží, které je předmětů koupě v ujednání množství, jakosti a provedení. Pokud není předem sjednány jak má být zboží zabaleno, prodávající zabalí zboží způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochrany, stejným způsobem prodávající pořídí zboží k přepravě. Pokud má prodávající zboží poslat, předá zboží kupujícímu předáním zboží dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá zboží kupujícímu až, kdy dopravce předá zboží kupujícímu.

6.Dodanie Dodací lhůta začíná běžet dnem, kdy prodávající obdrží závaznou objednávku od kupujícího. V případě, že zboží se nachází na skladě u prodávajícího, prodávající se zavazuje expedovat nebo předat zboží dopravci do 30 pracovních dnů. Dodací lhůta může být prodloužená okolnostmi způsobeno vyšší mocí, nezaviněnými prodávajícím. V případě, že zboží není na skladě prodávajícího, prodávající oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží.

7.Záruka a servis Prodávající poskytuje záruku minimálně 24 měsíců (v některých případech se dá záruka prodloužit, v tom případě kupující musí kontaktovat prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží).

8.Odstúpenie od smlouvy Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující si přepravu zpět ok prodejci Senzace s.r.o. hradí sám. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: Senzačně s.r.o., Náměstí Svobody 61, 022 01 Čadca. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení a zboží vrátit kupujícímu všechny platby, které prodávající přijal od kupujícího na základě smlouvy.

9.Záverečné ustanovení Případné spory, které mohou vzniknout mezi Senzačně s.r.o. a kupujícím lze řešit mimosoudní cestou. Prodávající doporučuje využít kupujícímu kontaktu Senzačně s.r.o. a vyřešit vzniktutú situaci dříve než bude nutné přistoupení k mimosoudního řešení, v takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například https://www.soi.sk nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené https: //ec.europa .eu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.